1. Rozsah pôsobnosti

1.1 Všetky ponuky, predaj, dodávky a služby spoločnosti RO-International. (ďalej len “Dodávateľ”) sú založené výhradne na týchto Podmienkach predaja a dodávky. Konfliktné alebo odlišné podmienky zákazníkov nie sú uznané, aj keď dodávateľ bezpodmienečne dodá zákazníkovi povedomie o konfliktných alebo odchylných zmluvných podmienkach zákazníka. Odchýlky od týchto podmienok predaja a dodávky sú platné len vtedy, ak ich písomne ​​potvrdil dodávateľ.

1.2 Tieto Podmienky predaja a dodávky sa vzťahujú aj na všetky budúce transakcie toho istého druhu s tým istým Zákazníkom bez toho, aby boli požadované osobitné ďalšie dohody.

 1. Ponuka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Ponuky dodávateľa vždy podliehajú potvrdeniu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Odhady nákladov sú nezáväzné. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ponuky alebo odhady nákladov sa poskytujú bezplatne.

2.2 Zmluva o dodávkach vzniká až po písomnom potvrdení dodávateľa. Akékoľvek zmeny, dodatky alebo vedľajšie dohody vyžadujú aj písomné potvrdenie dodávateľa.

2.3 Dokumenty týkajúce sa ponuky vrátane ilustrácií, výkresov alebo podrobností o hmotnosti a meraniach sú iba orientačné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

2.4 Dodávateľ si vyhradzuje všetky vlastníctvo a autorské práva k ilustráciám, výkresom, odhadom nákladov, ponukám, výpočtom a iným dokumentom. Tieto nesmú byť k dispozícii žiadnej tretej strane bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

 1. Kúpna cena, platba a zrušenie objednávky

3.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny Dodávateľa sa vzťahujú na tovar s balením na palety a nákladnou dopravou s poistnými nákladmi do dohodnutého prístavu zákazníka a dodávateľa. Akákoľvek zmena cieľa po umiestnení objednávky nie je možná.

Všetky miestne dane, dopravné a nákladné poistenie (CIF) sú zahrnuté v cene.

Miestne dane, zvyky a preprava v krajine zákazníka sú dodatočné a platí zákazník.

3.2 Pri objednávke s nákladmi FOB musia byť všetky náklady po prístave prístavu pôvodu zaplatené zákazníkom, ktorý obsahuje Náklady, poistenie, miestne dane, zvyky a preprava krajiny zákazníka atď.

3.3 Ak nie je dohodnuté inak, platby sú splatné v plnej výške / na polovicu alebo podľa písomnej dohody medzi dodávateľom a zákazníkom, bez nákladov pre Dodávateľa a musia byť ovplyvnené nasledovne:

Všetky platby prostredníctvom akreditívu alebo bankovej záruky.

100% platba proti účtovnej doklade v Indii.

Ak je platba po dodaní, potom zákazník, dodávateľ bez poplatku musí poskytnúť posledný úver autorizovanej banky.

3.4 Zmeny alebo šeky sú vždy akceptované iba na základe výkonnosti. Všetky zľavy a poplatky účtujú zákazník.

3.5 V prípade platieb akreditívom platia predpisy vydané Medzinárodným trestným súdom o jednotných colných predpisoch a praxi pre dokumentárne kredity v príslušnej verzii v znení neskorších zmien a doplnení.

3.6 Po odoslaní materiálov zákazník objednávku nemôže zrušiť. Zrušenie objednávky je možné len pred odoslaním materiálov. Po odoslaní objednávky trvá expedícia 2 týždne.

3.7 Výmena materiálu je možná len vtedy, ak je zákazník pripravený platiť dopravné náklady do krajiny pôvodu. V prípade nesprávneho doručenia budú náklady na prepravu hradené dodávateľom.

3.8 Zákazník nemá nárok na započítanie, zadržanie alebo zníženie, pokiaľ jeho protinároky buď nie sú spochybnené Dodávateľom, alebo boli preukázané konečným a neodvolateľným úsudkom. To isté platí aj v prípade uplatnenia nárokov na základe zodpovednosti za chyby.

3.9 Ak je Zákazník v omeškaní s platbou, je Dodávateľ oprávnený požadovať úroky z omeškania. Úroková sadzba z omeškania za rok je o osem percentuálnych bodov nad základnou sadzbou. Základná sadzba sa každým dňom 1. januára a 1. júlom roka mení o percentuálne body, ktorými sa referenčná základňa od poslednej zmeny základnej sadzby zvýšila alebo znížila. Referenčným základom je úroková sadzba pre poslednú hlavnú refinančnú transakciu Európskej centrálnej banky pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka. Dodávateľ môže pri poskytovaní dôkazu tvrdiť vyššie predvolené škody. Objednávateľ je však oprávnený preukázať, že škoda vzniknutá v dôsledku omeškania platby bola nižšia.

4.0 Ak sa dodávateľ dozvie o okolnostiach, ktoré spochybňujú úverovú spôsobilosť zákazníka, potom všetky odložené pohľadávky okamžite splatné a splatné. Dodávateľ môže v takomto prípade požiadať o preddavok alebo o poskytnutie zábezpeky.

 1. Dodávka

4.1 Výrobky budú dodávané v námornej nákladnej doprave s paletovým obalom do kontajnera až do zákazníckeho prístavu. Po vylodení v prístave zákazníka pod podmienkou dodania CIF je zákazník zodpovedný za miestne, miestne dane a dopravu z prístavu na jeho adresu. Všetky miestne poplatky v krajine zákazníka musia byť zaplatené zákazníkom.Podľa FOB sa však zodpovednosti dodávateľa skončia po vyložení materiálu v prístave.

4.2 Dátumy dodania sú v každom prípade osobitne dohodnuté. Začiatok a dodržiavanie dohodnutých dodacích lehôt si vyžaduje, aby si zákazník splnil svoje povinnosti týkajúce sa spolupráce, najmä včasné poskytnutie všetkých materiálov, dokumentov, povolení, uvoľnení a testov, ktoré má poskytnúť zákazník, dodržiavanie dohodnutých platobných podmienok konkrétnou platbou dohodnutých záloh alebo otvorením akreditívu odberateľom. Ak tieto požiadavky nie sú včasné a riadne splnené, dodacie lehoty sa primerane predlžujú, prinajmenšom však v čase oneskorenia; to neplatí, ak je dodávateľ výlučne zodpovedný za oneskorenie.

4.3 Súlad s dodacím termínom podlieha podmienke, že samotný dodávateľ dostane správne a včasné dodávky od svojich vlastných dodávateľov.

4.4 v prípade FOB sa dodacia lehota dodržala, keď dodávková položka opustila prístav Dodávateľa alebo ak bola oznámená pripravenosť na odoslanie.V prípade CIF bola dodacia lehota zostavená s dodaním materiálu na námornom prístave alebo prístave zákazníka.Dodávateľ nie je zodpovedný za akékoľvek oneskorenie v nákladnej doprave.

4.5 Oneskorenie dodávok a výkonov v dôsledku vyššej moci a udalostí, ktoré v podstate bránia dodávkam alebo ich bránia, vrátane vojny, teroristických útokov, dovozných a vývozných obmedzení, štrajku, uzávierky alebo objednávok zo strany orgánov, a to aj sa vzťahujú na vlastných dodávateľov alebo subdodávateľov Dodávateľa, predĺžia dohodnuté dodacie lehoty o dĺžku oneskorenia dodávky a plnenia plus primeraný čas začiatku. Prípadne bude Dodávateľ informovať Objednávateľa o začiatku, ukončení a predpokladanom trvaní vyššie uvedených okolností.

4.6 V prípade omeškania zo strany Dodávateľa Zákazník poskytne Dodávateľovi primeranú dodatočnú lehotu na vykonanie zmluvy.

4.7 Ak je Dodávateľ v omeškaní a Zákazník následne utrpí akúkoľvek škodu, je Zákazník oprávnený požiadať o paušálnu náhradu škody. Takáto kompenzácia bude predstavovať 0,5% za každý celý týždeň omeškania, ale celkovo maximálne 5% z hodnoty tej časti celej dodávky, ktorú nemožno použiť včas alebo podľa zmluvy z dôvodu omeškania. Akékoľvek ďalšie nároky na náhradu škody z dôvodu zlyhania sú vylúčené.Ak so zreteľom na zákonné výnimky zákazník dvakrát udelí dodávateľovi, ktorý zlyhal, primeranú lehotu na plnenie, a ak nedodržiava posledné udelené obdobie, je odberateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v rozsahu pôsobnosti zákonných predpisov.

 1. Prenos rizika, prepravu, zlyhanie akceptácie  

5.1 Riziko prechádza na zákazníka, keď boli zásielky doručené do prístavu zákazníka, aj v prípade, že boli vykonané čiastkové dodávky alebo Dodávateľ dodatočne súhlasil s iným výkonom, napr. platby za dopravné náklady. Pokiaľ sa vyžaduje prijatie, je rozhodujúce pre prenesenie rizika. Zákazník nie je oprávnený odmietnuť prijatie v prípade menšej chyby. Ak kontajner opustí východiskový port, musí zákazník prijať nádobu vo svojej krajine.

5.2 Dodávateľ nie je zodpovedný za oneskorenie v nákladnej doprave.

5.3 Ak je odoslanie oneskorené alebo vynechané kvôli okolnostiam, ktoré nie sú pripísateľné dodávateľovi, riziko prechádza na Zákazníka odo dňa oznámenia pripravenosti na odoslanie alebo prijatie.

5.4 Na žiadosť a náklady objednávateľa dodá dodávateľ poistku proti riziku dopravy.

5.5 Ak je Zákazník v omeškaní s prijatím alebo poruší akékoľvek ďalšie povinnosti spolupráce, potom je Dodávateľ oprávnený požadovať náhradu za vzniknutú škodu vrátane akýchkoľvek dodatočných výdavkov, najmä nákladov vzniknutých pri oneskorenom prijatí dodávky.

5.6 Pokiaľ sa používajú akékoľvek komerčné doložky, ako sú FOB, CFR, CIF atď., Tieto sa budú interpretovať podľa platných Incoterms ICC v znení neskorších zmien a doplnení.

 1. Zachovanie vlastníckeho práva a iné cenné papiere

6.1 Zákazník sa zaväzuje uzatvoriť poistné zo zábezpeky za náhradnú cenu vrátane všetkých vedľajších nákladov, ktoré pokrývajú všetky riziká vrátane požiaru, poškodenia prvkov, vandalizmu, krádeže, prepravy, nesprávnej manipulácie, užívateľských chýb, nehôd atď. a udržiavať takéto poistenie v závislosti od konkrétneho prípadu až do úplného prevodu vlastníckeho práva až do úplného zaplatenia až do vrátenia alebo konečného prevzatia dodávky a náhradného zariadenia dodávateľovi a zákazníkovi. Zákazník sa okrem toho zaväzuje na svoje vlastné náklady zaistiť operačné riziko spojené s dodanou položkou za rovnaké obdobie (poistenie zodpovednosti za škodu). Zákazník sa zaväzuje predložiť Dodávateľovi príslušný dôkaz pred poskytnutím dodávky, t. J. Pri dodávke zo závodu (odsek 4.3). Dodávateľ je oprávnený odmietnuť dodanie tovaru až do predloženia príslušného dôkazu. Dodávateľ je ďalej oprávnený poistiť samotnú zásielku dodávky a účtovať všetky náklady zákazníkovi. Zákazník už tu a teraz priraďuje svojim súčasným a budúcim právam a nárokom voči poisťovateľovi v rámci poistného vzťahu k Dodávateľovi. Dodávateľ týmto prijíma. Práva zaniknú v okamihu, keď tovar nakoniec prechádza do vlastníctva zákazníka a kúpna cena bola úplne zaplatená.

6.2 V prípade príloh, zabavenia alebo iného prístupu tretích strán k položkám alebo nárokom, na ktoré má Dodávateľ bezpečnostné práva, Zákazník bez zbytočného odkladu oznámi dodávateľovi a poskytne podporu pri uplatňovaní práv Dodávateľa. Náklady na akékoľvek súdne alebo mimosúdne zásahy znáša objednávateľ, pokiaľ nie je možné získať náhradu od tretej strany.

6.3 Návrh na začatie konkurzného konania proti aktívam Objednávateľa oprávňuje Dodávateľa odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a požadovať okamžité vrátenie doručovacej položky na jeho náklady.

 1. Zodpovednosť za chyby

7.1 Všetky položky, na ktoré sa vzťahuje vývozné právo, sú dodávané s kontrolnou správou kvality dodávateľskej spoločnosti. Ak sa zistia nejaké chyby v materiáloch, vymenia sa pred odchodom z prístavu zásielky pôvodu. Akékoľvek poškodenie v námornej doprave je kryté poisťovňou pre nákladnú dopravu a poisťovňa môže požadovať odberateľ. Poškodenie je takmer nulové v plnom zaťažení kontajnera s balením palety.

7.2 Akékoľvek tvrdenie založené na zodpovednosti za vady zákazníka vyžaduje, aby zákazník bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného týždňa od doručenia bezodkladne preskúmal dodávkové položky vady a bez zbytočného odkladu o tom písomne ​​upovedomí dodávateľa, ak sa objaví nejaká chyba. Vady, ktoré sa v tomto období nedajú zistiť ani po dôkladnej inšpekcii, musia byť dodávateľovi oznámené bez zbytočného odkladu po objavení. Dodávka v zmysle vety 1 tohto ustanovenia je čas, keď zákazník nadobudol skutočnú kontrolu nad doručovacou položkou alebo mohol získať takúto kontrolu bez zavinenia zákazníka.

7.3 Ak zlyhanie chyby zlyhá, Zákazník bude musieť Dodávateľovi poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu na ďalšiu následnú výmenu. Ak neskôr nasledujúca výmena zlyhá, môže Zákazník požiadať o zníženie kúpnej ceny o čiastku, ktorou sa hodnota dodávky zníži z dôvodu vady alebo môže podľa výberu odstúpiť od zmluvy. Ak existuje len malá chyba, zákazník bude mať nárok na zníženie zmluvnej ceny.

7.4 Vady nie sú klasifikované ako chyby kvality v prípade

 • prirodzené opotrebovanie;
 • nevhodné alebo nesprávne použitie;
 • chybné inštalovanie, zlé stavebné práce alebo spustenie zo strany zákazníka alebo tretích strán;
 • nesprávne, nesprávne alebo neopatrné zaobchádzanie;
 • nesprávne skladovanie, uvedenie do prevádzky alebo zlý priestor na stavbu;
 • neznalosť príslušných používateľských manuálov;
 • používanie nevhodných prevádzkových prostriedkov;
 • používanie nevhodných náhradných materiálov a dielov;
 • chemické, elektrochemické, elektromagnetické, elektrické alebo porovnateľné vplyvy;
 • nedostatočná alebo nevhodná údržba zo strany zákazníka alebo tretích strán.
 1. Kontrola exportu

8.1 Každé doručenie podľa tejto zmluvy podlieha podmienke, že výkon nie je v rozpore s národnými alebo medzinárodnými predpismi o kontrole vývozu, napríklad s embargami alebo inými sankciami. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť všetky informácie a dokumenty požadované na vývoz alebo prevod. Oneskorenia v dôsledku vývozných skúšok alebo postupov udeľovania povolení zrušia akékoľvek časové obmedzenia a dodacie lehoty. V prípade, že sú potrebné povolenia, alebo ak dodávka a služba nie je možné povoliť, zmluva sa považuje za uzavretú v súvislosti s jej časťami, ktoré sa jej týkajú.

8.2 Dodávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že je povinný odstúpiť od Dodávateľa z dôvodu súladu s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými právnymi predpismi.

8.3 Zákazník musí po prenesení akéhokoľvek tovaru dodaného Dodávateľom tretím stranám doma iv zahraničí dodržiavať príslušné platné predpisy národného a medzinárodného zákona o kontrole vývozu.