1. Toepassingsgebied

1.1 Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van RO-International. (hierna te noemen “Leverancier”) zijn uitsluitend gebaseerd op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Conflicterende of afwijkende algemene voorwaarden van Klanten worden niet erkend, zelfs niet als de Leverancier de Klant onvoorwaardelijk op de hoogte brengt van de tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden en bepalingen van de Klant. Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door de Leverancier.

1.2 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties van dezelfde aard met dezelfde klant, zonder dat specifieke nadere overeenkomst vereist is.

 1. Aanbieding en sluiting van het contract

 2.1 De aanbiedingen van de leverancier zijn altijd onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kostenramingen zijn niet bindend. Tenzij anders overeengekomen, worden aanbiedingen of kostenramingen kosteloos verstrekt.

2.2 Een leveringscontract komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de leverancier. Eventuele wijzigingen, wijzigingen of nevenovereenkomsten vereisen ook een schriftelijke bevestiging van de Leverancier.

2.3 De documenten met betrekking tot het aanbod, inclusief maar niet beperkt tot illustraties, tekeningen of details over gewicht en afmetingen zijn slechts bij benadering, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend zijn gemarkeerd.

2.4 De Leverancier behoudt alle eigendomsrechten en auteursrechten op illustraties, tekeningen, kostenramingen, aanbiedingen, berekeningen en andere documenten. Deze mogen niet beschikbaar worden gesteld aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 1. Aankoopprijs, betaling en annulering van de bestelling 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van de Leverancier van toepassing op goederen met palletverpakking en Vracht met verzekeringskosten tot overeengekomen haven van klant en leverancier. Elke wijziging in bestemming na bestelling is niet mogelijk.Alle lokale belastingen, transport- en vrachtverzekeringen (CIF) zijn inclusief in de kosten.Lokale belastingen, maatwerk en transport in het land van de klant zijn extra en worden betaald door de klant.

3.2 Als een bestelling wordt geplaatst met FOB-kosten, moeten alle uitbreidingen na de landing van de haven van oorsprong worden betaald door de klant, die bestaat uit: vracht, verzekering, lokale belastingen, aangepaste en transport van het land van de klant, enz.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn betalingen volledig of voor de helft verschuldigd of per schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en klant, zonder kosten voor de Leverancier, en moeten ze als volgt worden beïnvloed:Alle betalingen per kredietbrief of bankgarantie.100% betaling tegen aanvoerbrief in India.Als betaling na levering is, moet een kredietgever van een geautoriseerde bank door de klant gratis aan de leverancier worden verstrekt.

3.4 Wissels of cheques worden altijd alleen geaccepteerd vanwege de prestaties. Alle kortingen en facturen zijn voor rekening van de klant.

3.5 Voor betalingen per kredietbrief zijn de voorschriften die door het ICC zijn uitgegeven met betrekking tot “Uniforme Gebruiken en Praktijken voor Documentaire Dankbetuigingen” van toepassing in de toepasselijke versie die van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

3.6 Na verzending van de materialen kan de klant de bestelling niet annuleren. Annuleren van bestelling is alleen mogelijk voor verzending van de materialen. Na het plaatsen van de bestelling duurt de verzending 2 weken.

3.7 Materiaalruil is alleen mogelijk als de klant klaar is om de transportkosten te betalen tot het land van herkomst. In het geval van een verkeerde levering, zullen de transportkosten worden betaald door de leverancier.

3.8 De Klant heeft geen recht op verrekening, retentie of korting, tenzij zijn tegenvorderingen niet worden betwist door de Leverancier of zijn vastgesteld bij een definitief en niet-betwistbaar oordeel. Hetzelfde geldt ook in het geval van een bewering van vorderingen gebaseerd op aansprakelijkheid voor gebreken.

3.9 Indien de Klant in gebreke blijft bij de betaling, heeft de Leverancier recht op achterstandsrente. De standaard rentevoet voor het jaar bedraagt ​​acht procentpunten boven de basisrente. De basistariefwijzigingen per 1 januari en 1 juli van een jaar met het procentpunt waarmee de referentiebasis is toegenomen of verlaagd sinds de laatste wijziging van de basisrente. De referentiebasis is de rentevoet voor de meest recente hoofd-herfinancieringstransactie van de Europese Centrale Bank vóór de eerste kalenderdag van het relevante halfjaar. De Leverancier kan hogere standaardschade opeisen als hij bewijs levert. De klant heeft echter het recht om te bewijzen dat de schade die is ontstaan ​​als gevolg van het in gebreke blijven, lager was.

4.0 Indien de Leverancier kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de Klant in het gedrang brengen, dan zijn alle uitgestelde vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien kan de leverancier in dat geval om vooruitbetaling of zekerheidstelling verzoeken.

 1. Levering

4.1 Producten worden geleverd via zeevracht met palletverpakking in een container tot aan de haven van de klant. Na de landing in de haven van de klant onder CIF-leveringsvoorwaarde, is de klant verantwoordelijk voor douanerechten, lokale belastingen en transport van de haven naar zijn adres. Alle lokale kosten in het land van de klant moeten door de klant worden betaald.Onder FOB eindigen de verantwoordelijkheden van de leverancier echter na het landen van het materiaal op de oorsprongspoort.

4.2 Leveringsdata worden telkens afzonderlijk overeengekomen. Het aanvangen en naleven van overeengekomen leveringstermijnen vereist dat een Klant aan zijn samenwerkingsverplichtingen voldoet, met name de tijdige levering van alle materialen, documenten, vergunningen, releases en tests die de Klant moet leveren, de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, in bepaalde betaling van alle overeengekomen voorschotten of opening van een kredietbrief door de klant. Als deze vereisten niet tijdig worden nageleefd en naar behoren worden nagekomen, zullen de leveringstermijnen redelijkerwijs worden verlengd, althans op het moment van de vertraging; dit is niet van toepassing als alleen de Leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.

4.3 De naleving van de leveringstermijn is afhankelijk van de voorwaarde dat de Leverancier zelf correcte en tijdige levering ontvangt van zijn eigen leveranciers.

4.4 in het geval van FOB is de leveringsperiode nageleefd wanneer het leveringsitem de haven van de leverancier heeft verlaten of indien de bereidheid tot verzending is gemeld.In het geval van CIF is de leveringsperiode samengesteld met levering van materialen in de zeehaven of haven van de klant.Leverancier is niet verantwoordelijk voor vertraging in de vracht.

4.5 Vertragingen in levering en uitvoering als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die de levering substantieel belemmeren of verhinderen, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, terroristische aanslagen, import- en exportbeperkingen, staking, uitsluiting of bevelen door de autoriteiten, zelfs als ze betrekking hebben op de eigen leveranciers of onderleveranciers van de Leverancier, verlengt de overeengekomen leveringstermijnen met de duur van de vertraging in levering en uitvoering, plus een redelijke opstarttijd. Indien mogelijk zal de Leverancier de Klant informeren over de start, het einde en de verwachte duur van de bovengenoemde omstandigheden.

4.6 In geval van verzuim van de Leverancier, zal de Klant de Leverancier een redelijke extra termijn voor de uitvoering van het contract verlenen.

4.7 Indien de leverancier in verzuim is en de klant daardoor schade lijdt, is de klant gerechtigd om een ​​forfaitaire schadevergoeding te verlangen. Deze vergoeding bedraagt ​​0,5% voor elke volledige week vertraging, maar in totaal maximaal 5% van de waarde van dat deel van de gehele levering dat vanwege de vertraging niet op tijd of volgens contract kan worden gebruikt. Elke extra vordering tot schadevergoeding op basis van verzuim is uitgesloten.Indien de Klant met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen de in gebreke blijvende Leverancier tweemaal een redelijke termijn voor nakoming verleent, en indien de laatst verleende termijn niet wordt nageleefd, heeft de Klant het recht om binnen de wettelijke voorschriften uit de overeenkomst terug te treden.

 1. Overgang van risico, transport, gebrek aan acceptatie

5.1 Het risico gaat over op de Klant wanneer de leveringspunten zijn afgeleverd in de haven van de klant, ook in het geval dat gedeeltelijke leveringen worden gedaan of de Leverancier bovendien heeft ingestemd met andere prestaties, bijvoorbeeld betaling van de verzendkosten. Voor zover acceptatie vereist is, is het gezaghebbend voor het doorgeven van risico’s. De klant heeft niet het recht om acceptatie te weigeren in geval van een klein defect. Als de container de oorsprongspoort verlaat, moet de klant de container in zijn land accepteren.

5.2 De leverancier is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de vracht.

5.3 Indien verzending wordt vertraagd of weggelaten vanwege omstandigheden die niet aan de Leverancier kunnen worden toegerekend, gaat het risico over op de Klant vanaf de dag van kennisgeving van gereedheid voor verzending of acceptatie.

5.4 Op verzoek en op kosten van de Klant, zal de Leverancier de zending verzekeren tegen transportrisico’s.

5.5 Indien de Klant in gebreke is met aanvaarding of andere samenwerkingsverplichtingen schendt, is de Leverancier gerechtigd om vergoeding van de geleden schade te vragen, inclusief eventuele bijkomende kosten, met name de kosten veroorzaakt door de vertraagde acceptatie van de levering.

5.6 Voor zover commerciële clausules zoals FOB, CFR, CIF, enz. Worden gebruikt, zullen deze worden geïnterpreteerd volgens de toepasselijke Incoterms van het ICC zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 1. Eigendomsvoorbehoud en andere effecten 

6.1 De Klant verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten, af fabriek, tegen vervangingswaarde, inclusief alle bijkomende kosten, die alle risico’s dekken, inclusief brand, schade door de elementen, vandalisme, diefstal, transport, onjuiste behandeling, gebruikersfouten, ongevallen, enz. en om een ​​dergelijke verzekering te handhaven, afhankelijk van het individuele geval, tot volledige overdracht van eigendom, tot volledige betaling, tot de teruggave of definitieve overname van het leveringsartikel en het vervangende apparaat aan respectievelijk de Leverancier en de Klant. De Klant verbindt zich er bovendien toe om het operationele risico van het geleverde voor dezelfde periode op eigen kosten (aansprakelijkheidsverzekering) te verzekeren. De Klant verbindt zich ertoe om het desbetreffende bewijs aan de Leverancier te leveren vóór de levering van het leveringspunt, d.w.z. bij levering af fabriek (artikel 4.3). De leverancier heeft het recht om de levering van de goederen te weigeren totdat het desbetreffende bewijs is geleverd. De leverancier heeft bovendien het recht om het leveringspunt zelf te verzekeren en eventuele kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is hier al en wijst zijn huidige en toekomstige rechten en vorderingen op zijn verzekeraar onder de verzekeringsrelatie aan de leverancier. De leverancier aanvaardt hierbij een dergelijke opdracht. De rechten vervallen op het moment dat de goederen uiteindelijk in eigendom van de klant gaan en de aankoopprijs volledig is betaald.

6.2 In het geval van beslaglegging, beslaglegging of andere toegang door derden tot artikelen of claims waarop de Leverancier beveiligingsrechten heeft, zal de Klant de Leverancier onverwijld op de hoogte brengen en ondersteuning bieden bij de bewering van de rechten van de Leverancier. De kosten van eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke tussenkomsten komen voor rekening van de klant, voor zover er geen terugbetaling aan de derde kan worden verkregen.

6.3 Het verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen de activa van de klant geeft de leverancier het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en om onmiddellijke terugzending van het leveringsartikel op zijn kosten te verzoeken.

 1. Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 Alle items onder exportwetgeving worden geleverd met een kwaliteitscontrolerapport van het bedrijf van de leverancier. Als er materiaalfouten worden gevonden, wordt deze vervangen voordat de zending van de haven van herkomst wordt verlaten. Elke schade in het zeevervoer wordt gedekt door de vrachtverzekeringsmaatschappij en kan door de verzekeringsmaatschappij worden opgeëist door de klant. Schade is bijna nul bij volledige containerbelasting met palletverpakking.

7.2 Elke bewering van claims gebaseerd op aansprakelijkheid voor gebreken door de Klant vereist dat de Klant de afleveringsitems zonder gebreken, uiterlijk binnen één week na levering, op gebreken controleert en de Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt als er een defect wordt ontdekt. Gebreken die niet binnen deze periode kunnen worden ontdekt, zelfs na zorgvuldige inspectie, moeten onverwijld na ontdekking aan de Leverancier worden gemeld. De levering in de zin van zin 1 van deze bepaling is het tijdstip waarop de Klant de feitelijke controle over het leveringsartikel verkrijgt of deze controle zou kunnen hebben verkregen zonder de schuld van de Klant.

7.3 Als het verwijderen van het defect mislukt, moet de klant de leverancier een redelijke aanvullende termijn gunnen voor verdere latere vervanging. Als de daaropvolgende vervanging opnieuw mislukt, kan de klant om verlaging van de aankoopprijs verzoeken met het bedrag waarmee de waarde van het leveringspunt wordt verlaagd als gevolg van het gebrek of, naar keuze, zich terugtrekt uit het contract. Als er slechts een klein defect bestaat, heeft de klant alleen het recht om de contractprijs te verlagen.

7.4 Defecten worden niet geclassificeerd als kwaliteitsgebreken in geval van

 • natuurlijke slijtage;
 • ongeschikt of onjuist gebruik;
 • gebrekkige installatie, slechte civiele werken of opstart door de Klant of derden;
 • onjuiste, onjuiste of onzorgvuldige behandeling;
 • onjuiste opslag, op te zetten of slechte gebouw gebied;
 • onwetendheid over de relevante gebruikershandleidingen;
 • gebruik van ongeschikte bedieningsmiddelen;
 • gebruik van ongeschikte vervangende materialen en onderdelen;
 • chemische, elektrochemische, elektro-magnetische, elektrische of vergelijkbare invloeden;
 • gebrek aan of onjuist onderhoud door de Klant of derden.
 1. Exportcontrole

8.1 Elke levering onder dit contract is onder voorbehoud dat de prestaties niet in strijd zijn met nationale of internationale exportcontroleregels, bijvoorbeeld embargo’s of andere sancties. De klant verbindt zich ertoe alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de export of overdracht. Vertragingen ten gevolge van exportcontroles of toestemmingsprocedures zullen eventuele tijdslimieten en leveringstermijnen opzij zetten. Indien nodig worden machtigingen niet verleend of kunnen de levering en service niet worden toegestaan, dan wordt het contract geacht ten aanzien van de betreffende delen niet te zijn afgesloten.

8.2 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien opzegging door Leverancier noodzakelijk is om te voldoen aan nationale of internationale wettelijke voorschriften.

8.3 De klant moet bij het doorgeven van door leverancier aan derden in binnen- en buitenland geleverde goederen voldoen aan de relevante toepasselijke voorschriften van nationale en internationale exportcontrolewetgeving.